ගෙදර දොර ජනෙල්වල පිහිටීම අනුව ගෙදරට සුබ අසුබ ශක්තිය ලැබෙන හැටි – Suba Rathriya