ගල් ඔළුවෙ ආප්ප හදන ඇනිටිගෙ දුව නේද? ඔන්න බොරුවක් දැම්මා කෙල්ල..