කිලෝ මීටර් 25 ක් පයින් ඇවිත් හිඟා කාලා, අනාත නිවාස වලට සල්ලි බෙදන අවුරුදු 100 ක මනුස්සයෙක්