කවුරුත් බලන් ඉන්න මේ පාර දිනන කෙනා -Kavuruth Balan Inna Mepara Dinana Kena – Joke with Jeenu