ඔයත් නාද්දී කකුල් හෝදන්නේ නැද්ද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් අහන්න..