ඔබේ දරුවා ඔබ කියන කිසිදෙයක් අහන් නැද්ද? Samanala Sirasa Sati Pasala – 2019.10.08