ඔබේ දරුවාගේ මතක ශක්තිය දුර්වලද? Samanala Sirasa Sati Pasala – 2019.10.11