ඒ පැත්තෙන් එයා දැම්මට මේ පැත්තෙන් දාන්නේ මෙයා – Ee Paththen Eya Dammata Me Paththen Danne Meya