අවුරුදු 5ක් මහන්සිවුණු චිත්‍රයක් ගැන චිත්‍ර ශිල්පියා කියපු කතාව – Lakai Sikai Sooriya Sirasai