අඹේවෙලට ලඟයි ද ? හඳයා, කිරිපුස්සා, අඹේවෙල නෑයො බලන්න එක්කන් යන්න – Dahasak Mall Birthday Bite