අපේ රටේ දුෂ්කර පාසල් දියුණු කරන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට වෙරදරන පුංචි වීරයින් දෙන්නා