අත්දැකීමෙන් සල්ලි හම්බකරන හැටි – Athdakeemen Salli Hamba Karana Hati