අකුණු ගහද්දි මුලින් එළිය පෙනිලා පස්සේ සද්දේ ඇහෙන්නේ ඇයි?